Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van SmartNose B.V. gevestigd te Amersfoort, Printerweg 10, 3821 AD, Amersfoort.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SmartNose B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen SmartNose, en een opdrachtgever waarop SmartNose deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Offertes; opdrachten; wijzigingen

2.1 De door SmartNose uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 SmartNose is slechts aan een door opdrachtgever gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door SmartNose schriftelijk is bevestigd of nadat SmartNose met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen. Opdrachtgever is door en vanaf het geven van een opdracht aan de opdracht gebonden.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. SmartNose is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

2.4 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SmartNose zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

2.5 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SmartNose opdrachtgever hierover inlichten. Overschrijding van bedragen in offertes tot 10% worden door opdrachtgever geaccepteerd en behoeven niet vooraf door SmartNose aan opdrachtgever te worden gemeld.

Artikel 3: Levering; levertijd; deelleveringen

3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af kantoor SmartNose te Amersfoort.

3.2 De gekochte zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.3 Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd.

Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

3.4 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever SmartNose derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3.5 De levertijd gaat pas in nadat opdrachtgever alle gegevens, waarvan SmartNose aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan SmartNose heeft verstrekt.

3.6 Het is SmartNose toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is SmartNose bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 SmartNose zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 SmartNose zal de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid uitvoeren of zonodig door derden laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan SmartNose aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SmartNose worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan SmartNose zijn verstrekt, heeft SmartNose het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 SmartNose is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens in de ruimste zin des woords (waaronder geurstoffen).

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan SmartNose de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Relatiebeheer

5.1 SmartNose maakt, voor zover dit is overeengekomen en van belang is voor de duidelijkheid en uitvoerbaarheid van de overeenkomst, van alle contacten met opdrachtgever een contactrapport op.

5.2 De inhoud van het contactrapport wordt als juist en volledig aangemerkt en partijen zijn aan dit rapport gebonden indien opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending van het contactrapport schriftelijk zijn bezwaren aan SmartNose heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 6: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Prijzen; facturering; betaling

7.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend- en transportkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien SmartNose met opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is SmartNose niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: SmartNose mag de bij aflevering geldende prijs aan opdrachtgever in rekening brengen.

Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door opdrachtgever van de prijsverhoging te geschieden.

7.3 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling te geschieden op de wijze en binnen de termijn als aangegeven op de factuur of bij gebreke daarvan binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van SmartNose of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van SmartNose.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%.

7.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

7.5 SmartNose heeft het recht het door opdrachtgever verschuldigde in gedeelten aan opdrachtgever te factureren.

7.6 SmartNose heeft het recht van opdrachtgever vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen.

7.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Kosten

Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 3.00015%

- over het meerdere tot € 6.00010%

- over het meerdere tot € 15.000 8%

- over het meerdere tot € 60.000 5%

- over het meerdere 3%

Indien SmartNose aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9: Ontbinding

9.1 De vorderingen van SmartNose op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan SmartNose omstandigheden ter kennis komen die SmartNose goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien SmartNose opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;

- indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is SmartNose bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door SmartNose geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan SmartNose toekomende rechten.

9.2 Het in lid 1 genoemde recht van SmartNose de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

9.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan SmartNose zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is SmartNose bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: Gebreken; Klachttermijnen

10.1 Klachten over de ingevolge de gesloten overeenkomst geleverde prestaties dienen door opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen één maand na het leveren van de betreffende prestatie (zoals de levering van zaken of het verrichten van werkzaamheden), schriftelijk te worden gemeld aan SmartNose.

10.2 Als een klacht gegrond is, zal SmartNose de prestatie alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever vóór het alsnog leveren van de prestatie schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren van de prestatie niet meer mogelijk of zinvol is, zal SmartNose slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 (aansprakelijkheid).

10.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending daarvan schriftelijk bij SmartNose worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

10.4 Na verloop van de in dit artikel genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

10.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens in de administratie van SmartNose beslissend.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt SmartNose zich alle rechten van intellectuele eigendom voor, waaronder de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet. SmartNose wordt rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet, die in het kader van de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst mochten ontstaan.

11.2 Alle door SmartNose verstrekte goederen, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van SmartNose worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

11.3 SmartNose behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.4 Opdrachtgever staat er voor in dat met door hem ter beschikking gestelde goederen geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart SmartNose voor aanspraken van derden ter zake.

11.5 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is het opdrachtgever niet toegestaan het door SmartNose in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde anders te gebruiken dan het overeengekomen gebruik. Is op dit punt niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik.

11.6 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van SmartNose niet toegestaan het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door SmartNose vervaardigde te wijzigen of aan te passen.

11.7 SmartNose heeft het recht het in het kader van de overeenkomst vervaardigde te signeren.

11.8 Al hetgeen door SmartNose in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is vervaardigd, wordt c.q. blijft haar eigendom, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 12: Contractsduur; Opzegging; Afwikkeling

12.1 SmartNose behartigt de belangen van opdrachtgever binnen de grenzen van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van SmartNose de overeengekomen werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, geldt de tussen partijen gesloten overeenkomst voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen, vanaf het moment dat de overeenkomst zes maanden heeft geduurd, deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

12.3 Gedurende de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn van zes maanden is opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met SmartNose na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

12.4 Alle onderwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die toekomen aan opdrachtgever en die zich bij het einde van de overeenkomst bij SmartNose bevinden, zullen door haar op verzoek kosteloos aan opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen opdrachtgever aan SmartNose verschuldigd is, zal zijn voldaan.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van SmartNose is, voor zover deze door haar aansprakelijkheids-verzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

13.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SmartNose beperkt tot de factuurwaarde van de tussen SmartNose en opdrachtgever gesloten overeenkomst. Bij overeenkomsten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid van SmartNose verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.3 SmartNose is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving, recall acties, mediakosten (zoals bijvoorbeeld kosten indien schade ontstaat in het kader van een geurtoepassing op een geplaatste advertentie) en andere indirecte schade.

13.4 SmartNose is niet aansprakelijk voor schade aan zaken veroorzaakt door (gebruik van) van SmartNose gekochte zaken.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart SmartNose tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door SmartNose aan opdrachtgever geleverde zaken of voor opdrachtgever verrichte diensten voorzover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot opdrachtgever niet voor rekening en risico van SmartNose komt.

13.6 Bij het inschakelen van derden zal SmartNose steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SmartNose is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

13.7 Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens SmartNose vervalt na verloop van twee jaren nadat de zaken volgens de overeenkomst aan opdrachtgever zijn geleverd of aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld c.q. na verloop van twee jaren na het verrichten van de betreffende diensten/werkzaamheden, tenzij opdrachtgever binnen deze termijn SmartNose voor de bevoegde rechter heeft gedagvaard.

13.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van SmartNose of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan SmartNose zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SmartNose opgeschort.

14.2 Onder overmacht zullen, indien en voor zover de in lid 1 genoemde omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan SmartNose voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

14.3 SmartNose heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SmartNose haar verbintenis had moeten nakomen.

14.4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SmartNose opgeschort.

14.5 Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SmartNose niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.6 Indien SmartNose bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15: Geschilbeslechting; Toepasselijk recht

15.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en SmartNose, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. SmartNose blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

15.2 Op elke aanbieding en elke overeenkomst tussen SmartNose en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden

SmartNose is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. SmartNose zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden.

Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


SmartNose, Databankweg 12, 3821 AL Amersfoort
E-mail: info@smartnose.nl, Telefoon: +31 33 461 7355
KvK: 30138314 BTW nr.: NL805475746B01


Algemene voorwaarden - Privacybeleid

Wij accepteren de volgende betalingsmethode

© 2023 Alle rechten voorbehouden